Čo je privátny
vládny cloud?

Prehrať úvodné video
Privátna časť Vládneho cloudu je platforma cloud computingu štátnej správy, ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje, t.j. servery, storage, databázy, aplikácie a podobne

Postup a hlavné kroky pre vytvorenie projektu v privátnej časti Vládneho cloudu

1, Oboznámiť sa so základmi high-level infraštruktúry Vládneho cloudu.
2, Určiť množstvo požadovaných zdrojov projektu vyskladaním virtuálnych serverov z dokumentu “Katalóg služieb - Aktuálne ponúkané šablóny VM”, ktorý nájdete tu.
3, Určiť ďalšie služby potrebné na prevádzku projektu. Zoznam služieb je zverejnený v dokumente “Katalóg služieb - Časť poskytovateľ - Ministerstvo vnútra SR”, ktorý nájdete tu. Z katalógu poskytuje Vládny cloud prevádzkovaný Ministrestvom vnútra Slovenskej republiky ale IaaS služby, teda bod 1 z tohto katalógu.
4, Osloviť prevádzkovateľa Vládneho cloudu na emailovú adresu cloudinfo@minv.sk so žiadosťou o pracovné stretnutie. Pre efektívnosť stretnutia je potrebné dopredu poslať požadované zdroje na Váš projekt, ktoré Vám vyplynú z krokov 2, a 3,. Odporúčame poslať dopredu aj zoznam tém a otázok, ktoré chcete riešiť na stretnutí a stručný popis projektu. Na tomto stretnutí sa prevádzkovateľ a tenant dohodnú taktiež na zmluve, ak ešte nebola podpísaná.
5, Ďalší postup je pre každého záujemcu o využívanie služieb Vládneho cloudu individuálny a bude dohodnutý na pracovnom stretnutí. Zahrňuje riešenie technických otázok, optimalizáciu projektu pre Vládny cloud, podrobnejšie vysvetlenie informácii o Vládnom cloude zo strany prevádzkovateľa, schválenie alebo zamietnutie projektu zo strany prevádzkovateľa atď.
6, Posledným krokom pri vytváraní projektu vo Vládnom cloude je jeho zadanie do aplikácie CSP, na základe čoho bude v krátkej dobe projekt vytvorený.
Podrobnejší dokument "Postup a kroky pre vytvorenie projektu vo Vládnom cloude" so všetkými potrebnými informáciami nájdete na stiahnutie tu.

Katalóg ponúkaných služieb

Katalóg služieb - Časť poskytovateľ - Ministerstvo vnútra SR
Katalóg služieb - Aktuálne ponukané šablóny VM

Roadmap

Časový priebeh implementácie Vládneho Cloudu
2014 Návrh centralizácie a rozvoja datových centier.
2014 2015 2016 2017 2020
Štart   IaaS Vládny cloud 2 lokality PaaS & SaaS
Vládny cloud ikonka

Privátny Vládny cloud

Dňa 21. mája 2014 vláda SR schválila strategický materiál "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe", ktorého hlavného cieľom je centralizácia množstva dátových centier štátu do dvoch hlavných dátových centier -
Ministerstvo financií SR a Ministerstvo vnútra SR.

Vlastnosti cloudu

Vlastnosti cloudu obrazok

Efektívna infraštruktúra

Budujeme jeden komplexný systém, ktorý nahrádza vybudovanie viacerých neúplne využívaných systémov.

Lacnejšia prevádzka

Jedno štandardizované prostredie nahradí prevádzku desiatok serverovní s mnohými platformami.

Vyššia bezpečnosť

Cloud má definované štandardy a prísne bezpečnostné politiky. Všetky dáta sú v infraštruktúre štátnej správy na území SR.

Vysoká dostupnosť

Infraštruktúra je navrhovaná systémom N+1, kde je každý komponent v cloude redundantný.

Komplexná automatizácia

Súčasťou cloudu sú orchestračné a automatizačné nástroje, ktoré umožňujú automatizované vytváranie, zmeny a zrušenie požadovaných služieb.

Jednoduchá škálovateľnosť

Cloud bol navrhnutý tak, aby škáloval všetkými smermi. Pri nedostatku serverovej kapacity sa doplnia do systému servery, pri nedostatku diskovej kapacity sa doplnia disky do úložísk.

Logická topológia
prostredia privátnej časti Vládneho cloudu

Často kladené otázky

Odpovede na najčastejšie otázky ohľadom služby Vládny Cloud.

Čo je privátny Vládny cloud?

Privátny Vládny cloud je platforma cloud computing-u štátnej správy, ktorá dynamicky poskytuje a uvoľňuje zdieľané technické zdroje (servery, storage, databázy, aplikácie a podobne).

Ako postupovať pri vytvorení prvého projektu v cloude?

Pri vytváraní prvého projektu vo Vládnom cloude postupujte podľa dokumentu, ktorý nájdete na tejto stránke v sekcii DOKUMENTY NA STIAHNUTE, dokument "VYTVORENIE PRVÉHO PROJEKTU VO VLÁDNOM CLOUDE".

Aké služby bude cloud poskytovať?

Služby je možné rozdeliť do troch skupín:
  • IKT infraštruktúrne IaaS služby ako sú: sieťová a bezpečnostná infraštruktúra, pripojenia na internet a siete štátnej správy, serverové platformy, úložiská dát, zálohovacia infraštruktúra atď.
  • Platformové služby PaaS ako napríklad: webové servery, aplikačné servery, integračné komponenty a platformy, databázy a pod.
  • Rôzne softvérové služby SaaS ako napríklad: email a kolaboračné nástroje, DMS, ERP, CRM, a podobne.
Podrobný zoznam aktuálne poskytovaných služieb je možné nájsť v katalógu služieb. Cieľový stav navrhovaných služieb sa mení na základe aktuálnych požiadaviek zákazníkov služieb na základe rozhodnutia vlastníka cloudu.

Je možné prevádzkovať všetky IT systémy z cloudu?

Nie, ale prevažná väčšina nových IT systémov by mala byť navrhnutá tak, aby bol cloud pripravený.

Čo je kritická komunikácia?

Kritická komunikácia je komunikácia medzi Zmluvnými stranami v čase zaznamenania výpadku poskytovaných služieb.

Čo je nekritická komunikácia?

Neritická komunikácia je komunikácia medzi Zmluvnými stranami v čase bezporuchového stavu poskytovaných služieb a nemajúca vplyv na zmenu alebo zánik tejto Zmluvy.

Prečo štát buduje svoj vlastný cloud a nepoužije komerčne dostupné cloudové riešenia (napr. Amazon cloud, Microsoft Azure a pod.)?

Legislatíva, povaha a charakter informačných systémov a dát určených na prevádzku v štátnom cloude si vyžaduje špecifické požiadavky na architektúru, bezpečnosť, fyzické umiestnenie, DR a garantovanú dostupnosť.

Je katalóg IaaS služieb konečný?

Cieľový zoznam cloudových služieb sa mení podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov cloudu a na základe rozhodnutia vlastníka cloudu. Ani stav IaaS služieb zatiaľ nie je kompletný. Je potrebné dobudovať DR IaaS služby a rozšíriť cloud aj do datacentra v správe ministerstva vnútra, ktoré je popri ministerstve financií vlastníkom vládneho cloudu.

Čo ak sa raz naplní kapacita cloudu?

Cloud má oddelenú fyzickú a logickú topológiu. Bol navrhnutý tak, aby škáloval všetkými smermi. Pri nedostatku serverovej kapacity sa doplnia do systému servery, pri nedostatku diskovej kapacity sa doplnia disky do úložísk alebo sa rozšíri počet úložísk. Pri saturovaní firewallov sa doplnia ďalšie. Toto všetko bez potreby zmeny logickej topológie a minimálnym až nulovým dopadom na prevádzku existujúcich systémov v cloude.

Ako sú spoplatnené služby cloudu?

Cloudové služby sú bezplatné. Každá požiadavka o zriadenie cloudových služieb podlieha schvaľovaniu Poskytovateľom cloudových služieb. Poskytovateľ zhodnotí požiadavky v kontexte disponibilných kapacít cloudu. Po schválení požiadaviek sú cloudové služby automatizovaným spôsobom vytvorené a sprístupnené odberateľovi.

Mám garantované SLA pre cloudové služby?

Všetky cloudové služby majú stanovenú aj garantovanú SLA.

Ako budem pristupovať ku cloudovým službám?

Prístup ku cloudovým službám je možný nezávisle od lokality prevádzky cloudových služieb alebo lokality prístupu k nim a bez osobného kontaktu s poskytovateľom cloudových služieb. Po zadaní, schválení a nasadení cloudových služieb má odberateľ automatizovaným spôsobom vytvorený aj VPN prístup, ktorým pristupuje ku cloudovým službám.

Ako nahlasujem incidenty na cloudových službách?

Zákazník cloudu má prístup do systému service desk, cez ktorý je možné zadávať incidenty, problémy a vyžiadať dodatočné informácie ku cloudovým službám.

Je testovacie prostredie určené komerčným dodávateľom?

Nie, všetky prostredia sú určené pre štátnu správu na podporu vývoja služieb v integrovanom prostredí štátnej správy. Dodávatelia za účelom ladenia, testovania, nasadzovania a podpory ich systémov v prostredí štátnej správy môžu dostať prístup do týchto prostredí.

Je potrebné migrovať všetky IT systémy štátnej správy do cloudu?

Nie, systémy, ktoré majú dostatok kvalitnej a bezpečnej IKT infraštruktúry a nepotrebujú nové cloudové služby, sa odporúča nemigrovať. V prípade zásadnej aktualizácie, potreby nových cloudových služieb alebo upgradu infraštruktúry z rôznych príčin sa odporúča migrovať systémy do cloudu.

Je vládny cloud bezpečný na prevádzku IT systémov štátu?

Áno, vládny cloud je kontinuálne aktualizovaný proti najnovším bezpečnostným hrozbám. Súčasťou riešenia je aj množstvo bezpečnostných nástrojov ako SIEM, NBAD a DDOS zabezpečujúcich zvýšenú ochranu prevádzkovaných systémov. Pre prostredie vládneho cloudu boli úspešne realizované aj penetračné testy organizáciou CSIRT.

Je vládny cloud certifikovaný na ISO 27000?

Vládny cloud bol navrhnutý a implementovaný v súlade so štandardmi ISO 27000 noriem.

Sú vo vládnom cloude poskytnuté zdroje zdieľané medzi projektami?

Základným princípom cloudových riešení je zdieľanie ICT zdrojov medzi jednotlivými IT službami, čím je dosiahnutá vyššia utilizácia. Pri IaaS službách je zdieľaná sieťová infraštruktúra a CPU virtuálnych serverov. RAM a HDD sú plne alokované pre pridelený virtuálny server. V prípade identifikácie výkonnostných problémov je možné službu povýšiť na službu s vyššími výkonnostnými parametrami.

Pre využitie služieb vládneho cloudu je potrebné aj zakúpenie licencií?

Nie, súčasťou služieb vládneho cloudu sú aj ceny licencií. Napr. pri výbere služby virtuálneho servera s operačným systémom Windows je súčasťou ceny služby operačný systém Windows ako aj virtualizačná platforma na ktorej je daný server prevádzkovaný (VMware).

Ako mám postupovať ak potrebujem službu ktorá nie je súčasťou katalógu služieb vládneho cloudu?

Služby ktoré v súčasnosti nie sú poskytované v rámci riešenia vládneho cloudu sú adresované v štúdii uskutočniteľnosti "Zavedenie služieb Platform as a Service". V prípade že služba ktorú požadujete nie je súčasťou štúdie uskutočniteľnosti napíšte svoju požiadavku na cloudinfo@minv.sk.

Aké služby sú v aktuálnom katalógu?

V prevádzke sú služby IaaS, ktoré sú zverejnené v katalógu služieb. Zákazníci zo štátnej správy môžu žiadať ministerstvo vnútra o vytvorenie infraštruktúrneho prostredia pre ich informačný systém. Spravidla sa vytvárajú 4 prostredia: vývojárske, testovacie, integračné a produkčné. Prostredia sú určené na vývoj, testovanie, nasadzovanie a prevádzku nových IT systémov a aktualizácií v integrovanom prostredí štátnej správy.

Dokumenty na stiahnutie


Logo Ministerstva vnútra
Logo OPIS

Kontakt


V prípade záujmu využívať služby Vládneho cloudu nás kontaktujte na e-mail:

cloudinfo@minv.sk